Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Versie 14 maart 2018.

Voor piloten

Ten aanzien van de dienstverlening van Dronelaunch gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving. Door gebruik te maken van de website van Dronelaunch gaat de piloot akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

 1. Account: de mogelijkheid om gebruik te maken van de diensten
 2. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.
 3. Diensten: de dienstverlening die door Dronelaunch wordt aangeboden door middel van de website, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop opdrachtgever en piloten in contact met elkaar kunnen komen in verband met het verrichten van werkzaamheden.
 4. Dronelaunch: de vennootschap onder firma Dronelaunch vof, gevestigd te Houttuinen-zuid 1B, 7325RJ te Apeldoorn. KvK nummer: 70862125
 5. Gebruiker: de internetgebruiker die op een of andere manier gebruik maakt van de website, waaronder eenieder begrepen, maar niet beperkt tot opdrachtgever en piloten.
 6. Opdracht: een taakbeschrijving op de website waarin een opdracht wordt aangeboden door een opdrachtgever
 7. Opdrachtgever: de natuurlijke en rechtspersoon die een opdracht aanbiedt respectievelijk opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden aan een piloot met gebruikmaking van de website.
 8. Piloot: de natuurlijke of rechtspersoon met bevoegde papieren en verzekering die zich door middel van de website beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een opdrachtgever. Respectievelijke schrijft zich in voor, dan wel biedt op, één of meer opdrachten van een opdrachtgever, niet zijnde een uitzendbureau of een daarmee vergelijkbare onderneming.
 9. Overeenkomst: de overeenkomst tussen piloot en Dronelaunch met betrekking tot de dienst.
 10. Profielpagina: de profielpagina is een pagina op Dronelaunch met een overzicht van de contactgegevens, reviews en het portfolio van de piloot.
 11. Website: de website dronelaunch.nl.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, ongeacht op welke wijze deze tot stand komen, en alle andere eventuele rechtshandeling tussen Dronelaunch en de piloot.
 2. Dronelaunch is ten allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden aan te passen of aan te vullen.
 3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen Dronelaunch en de piloot zijn overeengekomen.
 4. Dronelaunch wijst uitdrukkelijke eventuele algemene voorwaarden van de piloot van de hand, indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de piloot en Dronelaunch, wordt de piloot geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.
 5. Indien er voor zover enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaart of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Dronelaunch zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigende bepaling in acht zal worden genomen.
 6. Dronelaunch fungeert slechts als tussenpersoon en heeft enkel een faciliterende rol tussen piloot en opdrachtgever.
 7. Dronelaunch dient, van alle betrokken partijen toestemming hebben verkregen, alvorens zij gerechtigd zijn beeldmateriaal te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bij het aanleveren van beeldmateriaal door piloten rechtstreeks aan Dronelaunch, is Dronelaunch gerechtigd om dit te gebruiken voor commerciële doeleinden.
 8. Indien Dronelaunch promotie beeldmateriaal van een piloot gebruikt, dient dit te worden gedaan onder vermelding van de naam van de betreffende piloot en worden eventueel zichtbare bedrijfsnamen onherkenbaar gemaakt.
 9. De social media kanalen van Dronelaunch zijn enkel bedoelt voor promotie van Dronelaunch zelf of bedrijven waarmee expliciet een samenwerking is afgesproken. De social media kanalen zijn niet bedoelt om een eigen bedrijf te promoten.
 10. Het is voor de piloot niet toegestaan bewust dan wel onbewust prijsafspraken te maken om Dronelaunch heen, met het oogmerk hier zelf een voordeel uit te halen.
 11. Piloten dienen enkel waarheden te vermelden op zijn/haar portfolio.
 12. De piloten mogen anderen niet aansporen om negatieve recensies op het platform achter te laten met het oogmerk hier zelf een voordeel uit te halen.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

 1. Overeenkomsten kunnen, naar keuze van partijen, schriftelijk of op elektronische wijzen worden gesloten. Dronelaunch beslist in – geheel naar eigen inzicht – met welke wijze totstandkoming zij wel en niet akkoord gaat. De overeenkomst tussen partijen is bindend.
 2. Geen enkele piloot komt, door middel van de gesloten overeenkomst, in dienst bij Dronelaunch.

Artikel 4 Dienstverlening

 1. Dronelaunch biedt op de website een platform aan waarop opdrachtgever en piloten met elkaar in contact kunnen komen in verband met het verrichten van werkzaamheden. Dronelaunch heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een gebruiker door middel van of in verband met de website of anderszins. Dronelaunch is te alle tijden gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.
 2. Dronelaunch heeft de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de website met betrekking tot de advertenties, opdrachten, reviews en biedingen is echter afkomstig van de gebruikers. Deze gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Dronelaunch draagt voor de inhoud van advertenties, opdrachten, reviews en biedingen geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen gebruikers. Evenmin draagt Dronelaunch verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door opdrachtgevers en piloten, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.
 3. Dronelaunch biedt de door haar zelf geplaatste informatie op de website, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaring van welk aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendom) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert Dronelaunch niet:
 4. Dat de informatie op de website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door gebruikers opgegeven informatie
 5. Dat de website ononderbroken werkt, vrij is van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken.
 6. Dat derden niet de website en/of de systemen van Dronelaunch onrechtmatig gebruiken.

Artikel 5 Tarieven en betalingen

 1. De piloten worden betaald op commissiebasis. De uitgekeerde bedragen zijn inclusief btw. De standaard commissie is 15%, deze wordt aangehouden tenzij anders is overeengekomen.
 2. De aanmelding voor ploten bij Dronelaunch is geheel kosteloos. Er wordt geen inschrijfgeld en/of maandelijkse bijdrage gevraagd. Deze voorwaarden gelden tenzij dit is overeengekomen.
 3. Alle door Dronelaunch vermelde prijzen en tarieven luiden in Euro’s en zijn exclusief omzetbelasting (btw) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. De tarieven kunnen bestaan uit eenmalige vooraf verschuldigde bedragen en/of maandelijkse of anderszins periodiek verschuldigde bedragen.
 4. Wijzigingen van de eenmalig vooraf verschuldigde bedragen gaan per direct in. Deze worden direct naar de piloot gecommuniceerd.
 5. Dronelaunch is gerechtigd om jaarlijks haar prijzen en tarieven aan te passen conform de bij het CBS geldende indexeringscijfer voor zakelijke dienstverlening, zoals dat wordt gepubliceerd op www.cbs.nl of op een opvolgende website. Aanpassing zal geschieden door middel van een kennisgeving op de website ten minste een maand voor de datum van de tariefwijziging.
 6. Mocht een opdrachtgever niet binnen de afgesproken betaaltermijn betaald hebben kan Dronelaunch niet garant staan voor de afgesproken betaaltermijn van 31 dagen aan de piloten, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 6 Annulering

 1. De vlucht kan door de piloot tot twee weken voor de uit te voeren opdracht kosteloos worden geannuleerd en/of gewijzigd.
 2. Wanneer de piloot twee weken of korter voor de opdracht zijn/haar vlucht wilt annuleren/wijzigen worden alle onkosten die een direct verband hebben met de desbetreffende opdracht in rekening gebracht bij de piloot, ongeacht de reden van annulering of wijziging m.u.v. onmacht.

Artikel 7 Onderhoud

 1. Dronelaunch is gerechtig de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Dronelaunch ontstaat.
 2. Fouten op de website kunnen voorkomen, echter probeert Dronelaunch dit zoveel mogelijk te beperken. Indien de website foutieve vermeldingen bevat, geeft dit niet het recht op schadevergoeding

Artikel 8 Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie

 1. De piloot garandeert dat alle gegevens, waaronder mede niet beperkt tot naam, adresgegevens en e-mail gegevens die hij in het kader van de dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de piloot dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de diensten, dat hij zich ter zake van het reageren op advertenties, aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, ingeschreven staat in het register van de Kamer van Koophandel en deze inschrijving gestand zal houden gedurende looptijd van zijn account.
 2. Daarnaast dient een piloot in het bezit te zijn van de benodigde vergunningen zoals de ROC-light of ROC certificaat. Tevens dienen alle piloten in het bezit te zijn van een WA verzekering t.b.v. zijn/haar drone.
 3. Piloot zal slechts berichten plaatsen op en versturen via de website met als doel het verkrijgen van een opdracht voor het uitvoeren van werkzaamheden voor een opdrachtgever. Piloot zal geen berichten plaatsen met een inhoud en/of ten behoeven van enige doeleinden waar de dienst kennelijk niet is bedoeld en zal zich onthouden van het versturen van ongewenste en/of ongevraagde berichten van opdrachtgever.
 4. Door het aanbieden van gegevens op de website, waaronder mede, maar niet beperkt tot de offertes, aanbiedingen, informatie over werkzaamheden en producten geeft piloot toestemming deze gegevens op de website te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Piloot is er mee bekend dat de positionering van zijn offerte, aanbiedingen en andere informatie op de website afhankelijk is van een aantal factoren en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend
 5. De piloot is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de op de website gepubliceerde gegevens. Hij garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is en niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeert hij dat hij met deze gegevens andere gebruikers niet onheus bejegent, en dat hij de belangen en de goede naam van Dronelaunch niet zal schaden.
 6. De onderstaande gegevens mogen in ieder geval niet op de website worden geplaatst:
 7. Materiaal dat in strijd is met enige wet, regelgeving of deze algemene voorwaarden;
 8. Materiaal dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan    eigendom van anderen;
 9. Materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten of waarmee andere rechten van Dronelaunch of derden worden geschonden;
 10. Materiaal dat naar de mening van Dronelaunch in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen een andere of anderen;
 11. Materiaal waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere, met de website concurrerende of vergelijkbare website;
 12. Een advertentie of opdracht ten doel het (in)direct promoten van een onderneming;
 13. Materiaal dat afkomstig is van een uitzendorganisatie;
 14. Materiaal dat de privacy van anderen schaad.
 15. Dronelaunch behoudt zich het recht voor de door de piloot opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. Dronelaunch behoudt zich tevens het recht voor – doch is daartoe niet verplicht – om opdrachten, reviews, en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van de website, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de piloot op schadevergoeding.
 16. Overeenkomst tussen de opdrachtgever en de piloot komt pas tot stand op het moment dat de opdrachtgever dit uitdrukkelijk aan de piloot heeft bevestigd. Dronelaunch is bij overeenkomst tussen de opdrachtgever en de piloot geen partij. Indien niet anders overeengekomen oefent Dronelaunch geen enkele controle uit op de geleverde kwaliteit en veiligheid van de opdrachten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van de opdrachtgevers om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van piloten om die werkzaamheden uit te voeren. Piloot vrijwaart Dronelaunch jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.
 17. Het gebruik van de (persoons-) gegevens die door middel van de website door piloot worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt – iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mail adressen) van gebruikers te verzamelen voor welke reden dan ook.
 18. Indien piloot in strijd handelt met de in artikel 8 bepaalde voorwaarden verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.000 (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons-)gegevens geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van Dronelaunch om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de piloot te nemen en/of schadevergoeding te eisen.

Artikel 9 Reviews

 1. Een opdrachtgever is gerechtigd een reviews toe te voegen aan het profiel van de piloot door wie hij bepaalde werkzaamheden heeft laten uitvoeren. In de reviews worden de aldaar gevraagde gegevens door de opdrachtgever verstrekt.
 2. Opdrachtgever staat er voor in dat de informatie die in een review wordt verstrekt te goeder trouw en waarheidsgetrouw is en vrijwaart Dronelaunch voor enige aanspraak van een derde ter zake daarvan.
 3. Dronelaunch is te allen tijde gerechtigd een review te verwijderen. Zij kan daar mede, doch niet uitsluitend toe overgaan indien, naar aanleiding van een melding, blijkt dat de review onjuist, onbetrouwbaar of onmiskenbaar onrechtmatig is, dan wel anderszins niet voldoet aan de Voorwaarden reviews zoals gepubliceerd op de website.
 4. Een review dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:
 5. Een review mag geen lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik te bevatten
 6. Een review mag geen persoonlijke gegevens bevatten ten aanzien van een piloot.
 7. Een review mag geen links en/of scripts bevatten.
 8. Een review dient te zijn toegevoegd door de opdrachtgever en dient betrekking te hebben op de piloot door wie de opdracht is uitgever

Artikel 10 Privacy

 1. Dronelaunch verwerkt persoonsgegevens van gebruikers ten behoeve van de uitvoering van de diensten en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
 2. Op deze verwerking van persoonsgegevens is het Privacy Beleid van Dronelaunch van toepassing.

Artikel 11 Account

 1. Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Dronelaunch dient een account te worden aangemaakt via de website; www.dronelaunch.nl.
 2. Een account wordt pas aangemaakt wanneer Dronelaunch de aanvraag tot het plaatsen van een account schriftelijk heeft bevestigd en daarbij aanvaard. Dronelaunch is gerechtigd (het aanmaken van) een account en/of (het plaatsen van) een opdracht, review of andere informatie door de piloot te weigeren c.q. te verwijderen zonder vermelding van redenen.
 3. Ten behoeve van het account wordt een wachtwoord aan de piloot verstrekt. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de piloot mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De piloot is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn account en vrijwaart Dronelaunch voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat door middel van zijn account van de dienst is gemaakt.
 4. Dronelaunch is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is in het belang van het functioneren van de dienst.

Artikel 12 Eigendomsrechten

 1. Het is de piloot niet toegestaan de website of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van Dronelaunch, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat de piloot niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dronelaunch, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet substantiële gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
 2. De piloot garandeert dat de door hem op de website geplaatste informatie, waaronder begrepen opdrachten, reviews of andere informatie, geen inbreuk maakt op intellectuele eigendoms-) rechten van derden. De piloot vrijwaart Dronelaunch volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste informatie op de website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering van de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden

Artikel 13 Uitsluiting

 1. Dronelaunch behoudt zich het recht voor om een piloot uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de website, door onder meer zijn account te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geinde vergoedingen terug te betalen indien.
 2. De piloot op enige wijze in strijd handelt met overeenkomst en algemene voorwaarden;
 3. De piloot inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden;
 4. De piloot actief werkzaam is voor een uitzendbureau of woorden van gelijke strekking;
 5. De piloot een review plaatst bij een opdracht die door de piloot zelf op de website is geplaatst;
 6. De piloot via de dienst commerciële of andere berichten als een consument plaatst of verstuurt waarbij redelijkerwijs kan worden aangenomen dat een ander doel dan het verkrijgen van reacties van andere piloten voor het uitvoeren van werkzaamheden en/of op enige andere wijze in strijd handelt met deze algemene voorwaarden;
 7. De piloot in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving;
 8. De piloot medewerkers van Dronelaunch of opdrachtgevers onheus bejegend door middel van smadelijke, lasterlijke, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik.

Artikel 14 Overmacht

 1. Dronelaunch is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan Dronelaunch gebruik maakt.

Artikel 15 Aansprakelijkheid Dronelaunch

 1. Dronelaunch is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van Dronelaunch. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de piloot redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van Dronelaunch te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Dronelaunch wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
 2. De totale aansprakelijkheid van Dronelaunch kan nimmer meer bedragen dan de totale bedongen vergoeding voor gebruikmaking van de dienst voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar, met een maximum van EUR 500,-.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Dronelaunch voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is Dronelaunch niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de piloot die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de website en/of de diensten.

Artikel 16 Verwijzingen

 1. De website kan verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de website van derden. Dronelaunch heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid waaronder het privacy beleid.

Artikel 17 Melding van inbreuk

 1. Opdrachten, reviews en overige informatie dienen te worden geplaatst op de wijze als op de website bepaald en onder vermelding van de op de website gevraagde gegevens.
 2. Indien een piloot van mening is dat bepaalde informatie op de website onrechtmatig is kan hij dit aan Dronelaunch melden door middel van een e-mail naar info@dronelaunch.nl. Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door Dronelaunch worden verwijderd. Door het doen van een melding vrijwaart de piloot Dronelaunch voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering van materiaal. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Dronelaunch lijdt in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – maar niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische bijstand.

Artikel 18 Duur en beëindiging

 1. Indien de piloot in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of andere bepalingen uit de overeenkomst heeft Dronelaunch het recht de samenwerking met de piloot te beëindigen. Dit ontslaat de piloot niet van de verplichting om de reeds verschuldigde bedragen te voldoen aan Dronelaunch.
 2. Een piloot kan de samenwerking met Dronelaunch stopzetten en/of beëindigen door zijn/haar account te verwijderen. Mocht de piloot het account willen verwijderen kan hiervoor gemaild worden naar info@dronelaunch.nl. Dronelaunch zal het account binnen 5 werkdagen verwijderen van de website.

Artikel 19 Geschillen

 1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Dronelaunch en de piloot is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Voor opdrachtgevers

Ten aanzien van de dienstverlening van Dronelaunch.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke wet- en regelgeving. Door gebruik te maken van de website van Dronelaunch aanvaardt de gebruiker aan deze voorwaarden gebonden te zijn.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

 1. Account: de mogelijkheid om gebruik te maken van de Diensten.
 2. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze worden kenbaar gemaakt.
 3. Diensten: de dienstverlening die door Dronelaunch wordt aangeboden door middel van de website, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop opdrachtgever en piloten in contact met elkaar kunnen komen in verband met het verrichten van werkzaamheden.
 4. Dronelaunch: de vennootschap onder firma Dronelaunch vof, gevestigd te Houttuinen-zuid 1B, 7325RJ te Apeldoorn. KvK nummer: 70862125
 5. Gebruiker: de internetgebruiker die op een of andere manier gebruik maakt van de website, waaronder eenieder begrepen, maar niet beperkt tot opdrachtgever en piloten.
 6. Opdracht: een taakbeschrijving op de website waarin een opdracht wordt aangeboden door een opdrachtgever.
 7. Opdrachtgever: de natuurlijke en rechtspersoon die een opdracht aanbiedt respectievelijk opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden aan een piloot met gebruikmaking van de website.
 8. Piloot: de natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van de website beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een opdrachtgever respectievelijk zich inschrijft voor dan wel biedt op één of meer opdrachten van een opdrachtgever, niet zijnde een uitzendbureau of een daarmee vergelijkbare onderneming.
 9. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Dronelaunch en piloot met betrekking tot de dienst.
 10. Profielpagina: de profielpagina is een pagina op Dronelaunch met een overzicht van het bedrijfsprofiel, contactgegevens, reviews en portfolio van de piloot.
 11. Website: de website dronelaunch.nl

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, ongeacht op welke wijze deze tot stand komen, en alle andere eventuele rechtshandeling tussen Dronelaunch en de gebruiker.
 2. Dronelaunch is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden aan te passen of aan te vullen.
 3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen.
 4. Dronelaunch wijst uitdrukkelijke eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker van de hand. Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de gebruiker en Dronelaunch, wordt de gebruiker geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten.
 5. Indien er voor zover enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaart of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Dronelaunch zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigende bepaling in acht zal worden genomen.
 6. Dronelaunch fungeert slechts als tussenpersoon en heeft slechts een faciliterende rol tussen piloot en opdrachtgever.
 7. Dronelaunch dient, van alle betrokken partijen toestemming hebben verkregen, alvorens zij gerechtigd zijn beeldmateriaal te gebruiken voor promotiedoeleinden.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

 1. Overeenkomsten kunnen, naar keuze van Partij schriftelijk of op elektronische wijzen worden gesloten. Dronelaunch beslist in – geheel naar eigen inzicht – met welke wijze totstandkoming zij wel en niet akkoord gaat. De overeenkomst tussen partijen is bindend.

Artikel 4 Dienstverlening

 1. Dronelaunch biedt op de website een platform aan waarop opdrachtgever en piloten met elkaar in contact kunnen komen in verband met het verrichten van werkzaamheden. Dronelaunch heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een gebruiker door middel van of in verband met de website of anderszins. Dronelaunch is te alle tijden gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.
 2. Dronelaunch heeft de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de website met betrekking tot de advertenties, opdrachten, reviews en biedingen is te allen tijde afkomstig van de gebruikers. Deze gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Dronelaunch draagt voor de inhoud van advertenties, opdrachten, reviews en biedingen geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen gebruikers. Evenmin draagt Dronelaunch verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door opdrachtgevers en piloten, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.
 3. Dronelaunch biedt de door haar zelf geplaatste informatie op de website, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op “as is” basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaring van welk aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanteis ter zake van gerechtigheid tot (eigendom) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert Dronelaunch niet:
 4. Dat de informatie op de website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door de gebruikers opgegeven informatie
 5. Dat de website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en
 6. Dat derden niet de website en/of de systemen van werkspot onrechtmatig zullen gebruiken.

Artikel 5 Tarieven en betalingen

 1. Alle door Dronelaunch vermelde prijzen en tarieven luiden in Euro’s en zijn exclusief omzetbelasting (btw) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. De tarieven kunnen bestaan uit eenmalige vooraf verschuldigde bedragen en/of maandelijkse of anderszins periodiek verschuldigde bedragen.
 2. Wijzigingen van de eenmalig vooraf verschuldigde bedragen gaan per direct in.
 3. Dronelaunch is gerechtigd om jaarlijks haar prijzen en tarieven aan te passen conform de bij het CBS geldende indexeringscijfer voor zakelijke dienstverlening zoals dat wordt gepubliceerd op www.cbs.nl of op een opvolgende website. Aanpassing zal geschieden door middel van een kennisgeving op de website ten minste een maand voor de datum van de tariefwijziging.
 4. De aan Dronelaunch verschuldigde tarieven dienen betaald te worden bij het tot stand komen van een opdracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Betalingen aan Dronelaunch zullen per bank voldaan worden aan NL59INGB0008308366 t.n.v. Dronelaunch.

Artikel 6 Annulering

 1. De opdracht kan door de opdrachtgever tot zeven dagen van tevoren kosteloos worden geannuleerd en/of gewijzigd worden.
 2. Wanneer de opdrachtgever zes dagen of korter voor de opdracht zijn/haar vlucht wilt annuleren/wijzigen worden alle onkosten die een direct verband hebben met de desbetreffende opdracht in rekening gebracht bij de opdrachtgever, ongeacht de reden van annulering of wijziging m.u.v. onmacht.

Artikel 7 Onderhoud

 1. Dronelaunch is gerechtigd de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Dronelaunch ontstaat.
 2. Fouten op de website kunnen, voorkomen echter probeert Dronelaunch dit zoveel mogelijk te beperken. Er wordt geen recht op schadevergoeding door fouten op de website van Dronelaunch gehanteerd.

Artikel 8 Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie

 1. De gebruiker garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, adresgegevens, en e-mail gegevens die hij in het kader van de dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de gebruiker dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de diensten en dat hij zich ter zake van het verlenen van opdrachten, het geven van richtprijzen, aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
 2. Door het aanbieden van gegevens op de website, waaronder mede maar niet beperkt tot de offertes, aanbiedingen, informatie over werkzaamheden en producten geeft gebruiker toestemming deze gegevens op de website te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Gebruiker is er mee bekend dat de positionering van zijn offerte, aanbiedingen en andere informatie op de website afhankelijk is van een aantal factoren en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend
 3. De gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de op de website gepubliceerde gegevens. Hij garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is en niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeert hij dat hij met deze gegevens andere gebruikers niet onheus bejegent, en dat hij de belangen en de goede naam van Dronelaunch niet zal schaden.
 4. De onderstaande gegevens mogen in ieder geval niet op de website worden geplaatst:
 5. Materiaal dat in strijd is met enige wet, regelgeving of deze algemene voorwaarden;
 6. Materiaal dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom van anderen;
 7. Materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten of waarmee andere rechten van Dronelaunch of derden worden geschonden;
 8. Materiaal dat naar de mening van Dronelaunch in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen een andere of anderen;
 9. Materiaal waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere, met de website concurrerende of vergelijkbare website;
 10. Een advertentie of opdracht ten doel het (in)direct promoten van een onderneming;
 11. Materiaal dat afkomstig is van een uitzendorganisatie;
 12. Materiaal dat de privacy van anderen schaad.
 13. Dronelaunch behoudt zich het recht voor de door de gebruiker opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. Dronelaunch behoudt zich tevens het recht voor – doch is daartoe niet verplicht – om advertenties, opdrachten, reviews, biedingen en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van de website, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de gebruiker op schadevergoeding.
 14. Overeenkomst tussen de opdrachtgever en de piloot komen pas tot stand op het moment dat de opdrachtgever dit uitdrukkelijk aan de piloot heeft bevestigd. Dronelaunch is bij overeenkomst tussen de opdrachtgever en de piloot geen partij. Indien niet anders overeengekomen oefent Dronelaunch geen enkele controle uit op de geleverde kwaliteit en veiligheid van de opdrachten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van de opdrachtgevers om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van piloten om die werkzaamheden uit te voeren. Piloot vrijwaart Dronelaunch jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.
 15. Het gebruik van de (persoons-) gegevens die door middel van de website door gebruiker worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt – iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mail adressen) van gebruikers te verzamelen voor welke reden dan ook.
 16. Indien gebruiker in strijd handelt met het bovenstaande bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.000 (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons-)gegevens geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van Dronelaunch om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de gebruiker te nemen en/of schadevergoeding te eisen.
 17. Het is niet toegestaan om een opdracht te plaatsen ten behoeve van werving voor vast dienstverband.

Artikel 9 Reviews

 1. Een opdrachtgever is gerechtigd een reviews toe te voegen aan het profiel van de piloot door wie hij bepaalde werkzaamheden heeft laten uitvoeren. In de reviews worden de aldaar gevraagde gegevens door de opdrachtgever verstrekt.
 2. Opdrachtgever staat er voor in dat de informatie die in een review wordt verstrekt ter goeder trouw en waarheidsgetrouw is en vrijwaart Dronelaunch voor enige aanspraak van een derde ter zake daarvan.
 3. Dronelaunch is ten alle tijde gerechtigd een review te verwijderen. Zij kan daar mede, doch niet uitsluitend toe overgaan indien, naar aanleiding van een melding, blijkt dat de review onjuist, onbetrouwbaar of onmiskenbaar onrechtmatig is, dan wel anderszins niet voldoet aan de Voorwaarden reviews zoals gepubliceerd op de website.
 4. Een review dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:
 5. Een review mag geen lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik te bevatten.
 6. Een review mag geen persoonlijke gegevens bevatten ten aanzien van een piloot.
 7. Een review mag geen links en/of scripts bevatten.
 8. Een review dient te zijn toegevoegd door de opdrachtgever en dient betrekking te hebben op de piloot door wie de opdracht is uitgevoerd.

Artikel 10 Privacy

 1. Dronelaunch verwerkt persoonsgegevens van gebruikers ten behoeve van de uitvoering van de diensten en aan verwachte activiteiten en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
 2. Op deze verwerking van persoonsgegevens is het Privacy Beleid van Dronelaunch van toepassing.

Artikel 11 Account

 1. Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Dronelaunch dient een account te worden aangemaakt via de website; www.dronelaunch.nl.
 2. Een account wordt pas aangemaakt wanneer Dronelaunch de aanvraag tot het plaatsen van een account schriftelijk heeft bevestigd en daarbij aanvaard. Dronelaunch is gerechtigd (het aanmaken van) een account en/of (het plaatsen van) een opdracht, review of andere informatie door de opdrachtgever te weigeren c.q. te verwijderen zonder vermelding van redenen.
 3. Ten behoeve van het account wordt een wachtwoord aan de opdrachtgever verstrekt. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de gebruiker mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De opdrachtgever is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn account en vrijwaart Dronelaunch voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat door middel van zijn account van de dienst is gemaakt.
 4. Dronelaunch is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is in het belang van het functioneren van de dienst

Artikel 12 Eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website behoren bij uitsluiting toe aan Dronelaunch en/of haar licentiegevers met uitzondering van het materiaal dat door de gebruikers is aangeleverd in verband met het plaatsen van opdrachten, reviews, biedingen of anderszins
 2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de website of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van Dronelaunch, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat de opdrachtgever niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dronelaunch, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet substantiële gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
 3. De opdrachtgever garandeert dat de door hem op de website geplaatste informatie, waaronder begrepen opdrachten, reviews of andere informatie, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. De opdrachtgever vrijwaart Dronelaunch volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste informatie op de website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering van de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

Artikel 13 Uitsluiting

 1. Dronelaunch behoudt zich het recht voor om de gebruiker uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de website, door onder meer zijn account te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geinde vergoedingen terug te betalen, indien:
 2. de gebruiker op enige wijze in strijd handelt met deze algemene voorwaarden;
 3. de gebruiker inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden;
 4. de gebruiker in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 14 Overmacht

 1. Dronelaunch is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan Dronelaunch gebruik maakt.

Artikel 15 Aansprakelijkheid Dronelaunch.

 1. Dronelaunch is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van Dronelaunch. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de piloot redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van Dronelaunch te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Dronelaunch wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
 2. De totale aansprakelijkheid van Dronelaunch kan nimmer meer bedragen dan de totale bedongen vergoeding voor gebruikmaking van de dienst voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar, met een maximum van EUR 500,-.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Dronelaunch voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is Dronelaunch niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de piloot die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de website en/of de diensten.

Artikel 16 Verwijzingen

 1. De website kan verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de website van derden. Dronelaunch heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid waaronder het privacy beleid.

Artikel 17 Melding van inbreuk

 1. Opdrachten, reviews en richtprijzen dienen te worden geplaatst op de wijze als op de website bepaald en onder vermelding van de op de website gevraagde gegevens.
 2. Indien een gebruiker van mening is dat bepaalde informatie op de website onrechtmatig is kan hij dit aan Dronelaunch melden door middel van een mail naar info@dronelaunch.nl. Aan de hand van de door deze piloot op te geven gegevens zal Dronelaunch de melding in behandeling nemen, mits de melding voldoet aan alle daartoe door Dronelaunch gestelde vereisten. Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door Dronelaunch worden verwijderd. Door het doen van een melding vrijwaart de piloot Dronelaunch voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering van materiaal. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Dronelaunch lijdt in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – maar niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische bijstand.

Artikel 18 Duur en beëindiging

 1. Elke overeenkomst tussen Dronelaunch en gebruiker wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijke anders overeengekomen. Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst zonder opgave van reden schriftelijk te beëindigen.
 2. Indien de gebruiker in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, de bedrijfsvoering staakt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of andere bepalingen uit de overeenkomst heeft Dronelaunch het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.
 3. Een opdrachtgever kan de samenwerking met Dronelaunch stopzetten en/of beëindigen door zijn/haar account te verwijderen. Mocht de opdrachtgever het account willen verwijderen kan hiervoor gemaild worden naar info@dronelaunch.nl. Dronelaunch zal het account binnen 5 werkdagen verwijderen van de website.

Artikel 19 Geschillen

 1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Dronelaunch en de piloot is Nederlands recht van toepassing.

Voorwaarden van de reviews

Wanneer een piloot werkzaamheden heeft verricht, heeft de opdrachtgever het recht een oordeel te geven over de uitgevoerde opdracht. Dit noemen we een review.

Reviews zijn een belangrijk onderdeel van Dronelaunch. De reviews bevatten waardevolle informatie voor toekomstige opdrachtgevers en zijn een goede graadmeter voor de reputatie van de piloten op Dronelaunch. Dronelaunch kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de reviews op Dronelaunch.

De opdrachtgever dient een zo helder mogelijk beeld te geven van het verloop van de uitgevoerde opdracht door de piloot. Dit om maximale transparantie naar andere toekomstige gebruikers van Dronelaunch te bieden. Op het moment dat de review geen duidelijk beeld schept, kan Dronelaunch de opdrachtgever en de piloot verzoeken om extra informatie aan te leveren.

Bij het geven van een review is het in de eerste plaats belangrijk dat deze pas gegeven wordt wanneer er een einde aan de samenwerking komt. Het is niet verstandig om een review te geven wanneer een opdracht nog niet is gestart of niet volledig is afgerond. Wanneer een opdracht na het uitvoeren van een gedeelte van het werk wordt beëindigd door opdrachtgever of piloot, bestaat toch de mogelijkheid om een review te geven. Voorwaarde hiervoor is dat de piloot op de hoogte is gesteld van het tussentijds beëindigen van de opdracht voordat de review wordt geplaatst.

Wat zijn de regels en voorwaarden voor reviews en reacties daarop? 

Een review dient aan de volgende voorwaarden te voldoen;

 • De toon in de review dient netjes en correct te zijn. Lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik is niet toegestaan.
 • In de review mogen geen persoonlijke gegevens staan van de piloot en/of de opdrachtgever. Ook het opnemen van links of scripts naar andere pagina’s is niet toegestaan. De review dient te zijn gegeven door de opdrachtgever en dient betrekking te hebben op de piloot die de opdracht (gedeeltelijk) heeft uitgevoerd.
 • Wanneer een opdracht niet is uitgevoerd, is de opdrachtgever niet gerechtigd een review te plaatsen. Mocht dit toch gebeuren is Dronelaunch gemachtigd deze te verwijderen.
 • Wanneer een gebruiker een review geeft die smadelijk of lasterlijk is, loopt hij het risico aansprakelijk te worden gesteld voor de schade die hij daarmee berokkent. Dronelaunch behoudt zich het recht om dergelijke reviews aan te passen zonder daarbij afbreuk te doen aan de helderheid van het verloop van de opdracht, of de review naar de juiste piloot te verplaatsen.
 • Dronelaunch kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor reviews die niet voldoen aan de regels en voorwaarden.

Kunnen reviews door Dronelaunch worden verwijderd?  

In de volgende gevallen kan Dronelaunch overwegen een review te verwijderen:

 • Dronelaunch heeft een gerechtelijk bevel voor het verwijderen of tijdelijk offline halen van de review.
 • De review bevat smadelijk, lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik of woorden van gelijke strekking en/of persoonlijke gegevens van de piloot op opdrachtgever of links of scripts naar andere pagina’s.
 • De review is gegeven door een opdrachtgever die alleen een opdracht heeft laten uitvoeren om een positieve of negatieve review aan de piloot te geven en niet van plan was om de opdracht te laten uitvoeren.
 • De opdracht in kwestie nooit door de betreffende piloot is uitgevoerd.
 • De review in kwestie gaat over een vervolgopdracht, in plaats van de gekoppelde opdracht.
 • Review is verkregen door een piloot (of familielid) die zichzelf voordoet als opdrachtgever.
 • Review is gegeven door een piloot waarbij de reviewgever zich heeft voorgedaan als opdrachtgever.

Kunnen reviews aangepast of verwijderd worden door een opdrachtgever of piloot? 

Gegeven reviews blijven permanent onderdeel van het profiel. Mochten er problemen ontstaan over de kwaliteit of gemaakte afspraken van de opdracht, dan is het aan de piloot en de opdrachtgever om hier op een respectvolle manier mee om te gaan en dit onderling op te lossen.

De gegeven review kan door de opdrachtgever worden gewijzigd of verwijderd met inachtneming van de voorwaarden zoals eerder genoemd.

De piloot kan zijn reactie op de review ook wijzigen of verwijderen met inachtneming van de voorwaarden zoals eerder genoemd.

Dronelaunch is te allen tijde gerechtigd op de mogelijkheid om de review aan te passen.